اطلاعات

November 27, 2019

اوقات کار جنرال قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان در ممبی:

دوشنبه تا جمعه از ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۴:۳۰عصر وقفه نان چاشت از ساعت ۱:۰۰ الی ۲:۰۰ بعد از ظهر روز های شنبه و یکشنبه تعطیل

خدمات قونسلی

دفترمادرممبی،تمامخدمات مربوط به امورقونسلی را به شماارائهنماید

معلومات در باره ویزه

مقدمه:
اتباع خارحی که جهت انجام امور رسمی ،معاملات تجارتی ،سرمایه گذاری ،بازاریابی،مشاهدات علمی ،مطبوعاتی وفرهنگی،کار،سیاحت،بازدید،تحصیل،استراحت،رخصتی،معالجه،تحقیق علمی ،تربیت بدنی یا بصورت ترانزیت ،به جمهوری افغانستان سفر می نماینداز طرف  نمایندگیهای سیاسی وقونسلی افغانستان در خارج کشور، بادرنظرداشت  قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در افغانستان. مقررات وقوانین ملی و بین المللی واسناد مورد ضرورت، برای شان ویزه صادر می گردد.
انواع ویزه


ویزه سیاسی      DPV ‘’Diplomatic Visa

ویزه سیاسی برای اتباع خارجی دارنده پاسپورت سیاسی که بمنظور انجام وظیفه رسمی در نمایندگی های سیاسی یا قونسلی  کشور های خارجی مقیم افغانستان ،دفاتر ملل متحد، موسسات وسازمان های بین المللی ویا سفر های رسمی ،وارد قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان می شوند،صادر می گردد.

این ویزه برای مدت یک الی دوازده ماه با دفعات وروداز طرف نمایندگی سیاسی یاقونسلی افغانی در خارج از کشور یااستثنا" از طرف موظفین سرحدی میدان هوایی بین االمللی به موافقه کتبی وزارت امور خارجه،طوررایگان مطابق رویه باالمثل صادر گردد.


ویزه خدمت OFV Official Visa

ویزه خدمت برای اتباع خارجی دارنده پاسپورت خدمت،مخصوص و لسی پاسی ملل متحد((UNLPکه به منظور انجام امور رسمی در نمایندگی های سیاسی یا قونسلی کشور های خارجی یا نمایندگی های موسسات و سازمانهای بین المللی مقیم افغانستان وارد کشور می شوند،صادر می گردد.
این ویزه یک الی دوازده ماه با دفعات وروداز طرف نمایندگی های سیاسی یا قونسلی افغانستان درخارج از کشور یا استثنا" از طرف

موظفین سرحدی میدان هوایی بین المللی به موافقه کتبی وزارت امورخارجه،ویا از طرف ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه
طور رایگان یا مطابق رویه بالمثل صادر می گردد.


ویزه تجارت       BSV Business  Visa

ویزه تجارت برای اتباع خارجی که به منظور انجام امور تجارت،سرمایه گذاری ،بازاریابی،خریدوفروش اموال ،تصفیه حسابات ومعاملات تجارتی ،سرپرستی از شرکت ها،کارخانه هاواموال تجارتی،اشتراک در نمایشگاه ها،محافل تجارتی وسایر مقاصد مشابه   واردقلمرو جمهوری افغانستان می شود،صادر می گردد.این ویزه برای مدت یکماه الی یک سال با دفعات ورود از طرف نمایندگی های سیاسی یاقونسلی افغانستان در خارج از کشور صادر می گرددویا استثنا" از طرف موظفین سرحدی میدان های هوایی بین المللی به موافقه کتبی  وزارت امورخارجه یامطابق توافقات و رویه بالمثل اجرامی گردد. در حین حال این ویزه در داخل کشور بنا بر تقاضای دارنده ان به اساس معرفی ادارات دولتی ذیربط از طرف وزارت داخله به شکل کثیرالمسافرت برای مدت الی یک سال تمدید میگردد.محصول ویزه تجارت طور ذیل اخذ می گردد:
برای مدت یک ماه وبا حق یکبار ورود، مبلغ یک صد(100) دالر امریکایی . برای مدت سه ماه  و با حق سه بارورود مبلغ دوصد (200)دالر امریکایی . برای مدت شش ماه با حق دفعات ورود مبلغ چهار صد (400) دالر امریکایی. برای مدت یک سال با حق دفعات ورود مبلغ هشت صد (800) دالر امریکایی.


ویزه ورودی کار    WEV  Working Entry Visa:

ویزه ورودی کار برای کارکنان،دکتوران،استادان،ترینران ،متخصصین،انجینران،پیلوتان،کارکنان ترانسپورت زمینی وکارگران فنی خارجی به اساس دعوت به منظور کار در نمایندگیهای سیاسی یا قونسلی ،دفاتر ملل متحد،موسسات وسازمانهای بین المللی،ادارات دولتی وغیر دولتی داخلی وخارجی،واردکشور می شوند،صادر می گردد.این ویزه به اعتبار مدت سه ماه و اقامت مدت یک ماه ،یک بار ورود،در نمایندگی های سیاسی یا قونسلی در خارج از کشور صادر می گردد. ویزه ورودی کاردر داخل کشوربنابر تقاضای ادارات دعوت کننده،از طرف وزارت امور داخله بادرنظر داشت مدت اعتبار جوازکار برای مدت یک الی دوازده ماه تمدید می گردد. محصول ویزه ورودی کار طور ذیل اخذ می گردد:

برای مدت یک ماه ویک بار ورود مبلغ صد (100) دالر امریکایی.درصورت تمدیدالی مدت یک سال ،دربرابرهرماه مبلغ پنجاه(50) دالرامریکایی یا معادل ان له افغانی اخذ می گردد.


ویزه سیاحت      TUV Tourist Visa

ویزه سیاحت برای اتباع خارجی که به منظور سیاحت،تفریح وبازدید از مناطق توریستی وتاریخی داخل قلمروافغانستان می شوند،صادر می گردد. این ویزه به اعتبار سه ماه واقامت یک ماه باحق ورودیک بار از طرف نمایندگی های سیاسی یا قونسلی افغانستان در خارج صادر می گردد. این ویزه در داخل کشور بنابر تقاضای سیاح ومعرفی وزارت اطلاعات وفرهنگ از طرف وزارت امور داخله برای یکبار بمدت سی روز تمدید میگردد.
محصول ویزه سیاحت طور ذیل اخذمی گردد:
برای یک ماه ویکبارورود ،مبلغ هشتاد (80) دالر امریکایی ودر صورت تمدیددر برابر یکماه مبلغ هشتاد (80)دالرامریکایی اخذ می گردد.


ویزه بازدید     VSV   Visit  Visa  

ویزه بازدید برای اتباع خارجی که غرض اشتراک در مسابقات ورزشی،نمایشگاه ها ،بازدید اقارب ودوستان وزیارت اماکن مقدسه،می خواهند بهبه افغانستان سفر نمایند صادر می گردد.این ویزه به اعتبار مدت سه ماه واقامت یک الی سه ماه به حق یک  بارورود از طرف نمایندگی های سیاسی و قونسلی صادر میگردد.این ویزه در داخل کشور صرف در حالات خاص ومجبره،از طرف طرف وزارت امور داخله برای مدت یک ماه تمدید می گردد

محصول ویزه بازدید طور ذیل اخذ می گردد: برای یک ماه اقامت ویکبارورود مبلغ هشتاد (80) دالر امریکایی. برای اقامت سه ماه ویک بار ورود،دربرابرهر ماه مبلغ هشتاد (80) دالر امریکایی.


ویزه تحصیلی  Student Visa   STV 

ویزه تحصیلی برای اتباع خارجی که به منظور اموزش،تحصیل،تحقیق وانجام امور اکادمیک در موسسات تعلیمی وتحصیلی دولتی و خصوصی وارد افغانستان می شوند،صادر می گردد.این ویزه به اعتبار مدت سه ماه واقامت یک الی سه ماه به حق دفعات ورود از طرف نمایندگی های سیاسی وقومسلی در خارج از کشور به دعوت ادارات مربوطه و   وزارت امور خارجه یا مطابق رویه بالمثل صادر می گردد.در عین حال این ویزه در داخل کشور از طرف وزارت امور داخله برای مدت یک ماه الی یک سال بادفعات ورود تمدید می گردد.
محصول  ویزه تحصیلی طور ذیل اخذ می گردد:

برای سه ماه ویک بار ورود،مبلغ چهل (40)دالر امریکایی. برای سه ماه دوبار ورود مبلغ شصت (60)دالر امریکایی. برای مدت یک سال با دفعات ورود،در برابر هرماه مبلغ پنجاه (50)دالر امریکایی. طوررایگان،در صورت بورسیه دولتی مطابق رویه بالمثل.


.ویزحین ورود. UAV  Upon Arrival VISA

ویزه حین ورود برای اشخاصیکه مصروف کار در دفاتر ملل متحد،موسسات وسازمانهای بین المللی ،خبرنگاران که به منظور ترتیب گذارش باارایه سند ممعتبر از کشور مطبوع خود،ورزشکاران وهیت همراه شان غرض  اشتراک در مسابقات ورزشی واشخاصی که جهت سفر مهم کاری وارد افغانستان می شوند اما نسبم ضیقی وقت قادر به اخذ ویزه از نمایندگی های سیاسی یا قونسلی کشور درخارج کشور نباشند،ازطرف موظفین سرحدی میدان های هوایی بین المللی ،به مواقه کتبی وزارت امور خارجه ،برای مدت یک مکاه با یک بار ورود صادر می گردد.

محصول ویزه حین ورود طور ذیل اخذمی گردد:

برای یک ماه ویک بر ورود مبلغ دوصد(200)دالر امریکایی.


ویزه عملیه پروازCWV Crew Visa

ویزه عملیه پرواز برای اتباع خارجی عملیه پرواز (پیلوت،انجینیر،مهماندار وتخنیکر هوایی)که بمنظور انجام امور در داخل طیاره ها وارد افغانستان میشوند صادر می گردد.این ویزه به اعتبارواقامت  مدت ششماه با دفعات ورود از طرف نمایندگی های سیاسی وقونسلی در خارج کشور ویاتوسط موظفین سرحدی میدان هوایی صادر می گردد.ویزه عملیه پرواز در داخل کشور به تقاضای شرکت هواییمربوط از طریق اداره مستقل هوانوردی ملکی ،توسط وزارت امور داخله بمدت یک ماه الی یک سال به دفعات ورود،تمدیدمی گردد.

محصول ویزه عملیه پرواز طور ذیل اخذ می گردد:

برای مدت شش ماه با حق دفعات ورود،مبلغ ششصد (600)دالر امریکایی یا معادل ان به افغانی  صادر می گردد.          درصورت تمدید در داخل کشور ،برای مدت الی یک سال در برابر هر ماه مبلغ هشتاد (80)دالر امریکایی یا معادل ان به افغانی اخذ می گردد.


ویزه اقامتR SV  Residence Visa

ویزه اقامت به تبعه خارجی که با استفاده از ویزه های خدمت،تجارت،ویزه ورودی کار ،تحصیلی .عملیه پروازوارد افغانستان گردیده و به اقامت خود در افغانستان ادامه بدهد،صادر میگردد.این ویزه برای مدت یک سال به دفغات ورود سه باربادرنظرداشت نوعیت پاسپورت وویزه قبلی لز طرف وزارت امور داخله صادر می گردد.

محصول این ویزه طور ذیل اخذ می گردد:

به مدت یک سال ،باسه بارحق ورود مبلع چهار صد (400) دالر امریکایی یا معادل ان به افغانی صادر می گردد.
ویزه خروجیEXV  Exit Visa

ویزه خروجی به منظور خروج از کشور برای تبعه خارجی در موارد ذیل صادر می گردد:

1- اتباع خارجی دارای ویزه های یادشده به جزویزه سیاسی . 2-اتباع خارجی  که بدون ویزه وارد قلمروافغانستان شده و محکوم به حبس گردیده ،پس از سپری نمودن مدت محکومیت 3-اتباع  خارجی که به حکم محکمه ذیصلاح بنابر دلایل قانونی ممنوع الخروج بوده وپس از اتمام مدت قصد خروج از کشور را داشته باشد  4-اتباع خارجی دارای ویزه که مدت شان منقضی گردیده اقدام به تمدیدان ننموده باشد.


ویزه عبوری   TSV Transit Visa

ویزه عبوری برای اتباع خارجی ،دارنده گان ویزه یا سند معتبرمسافرت کشور مقصد که از قلمرو افغانستان عبور می نمایندبا اعتبارمدت یک ماه واقامت  سه روز از طریق زمین ،با حق ورود یک تا دوبارمطابق رویه بالمثل و توافقات دوجانبه ،از طرف نمایندگی های سیاسی یا قونسلی افغانی در خارج ،صادر می شود.


ویزه اجازه ورود  ETP  Entry Permit Visa

اتباع خارجی افغانی الاصل که باپاسپورت خارجی به افغانستان سفر می نمایند،در موارد ذیل بدون اخذ ویزه به افغانستان سفر می توانند:

 • اتباع خارجی افغانی الاصل که در پاسپورت خارجی شان محل تولد افغانستان ذکر شده باشد.
 • اتباع خارجی افغانی الاصل که دارای تذکره یا پاسپورت افغانی بوده ویا هم تصدیق هویت از نمایندگی های خارجی افغانستان باشد.
 • اتباع جمهوری اسلامی افغانستان که داوطلبانه ترک تابعت نمودهباشند،مانند اتباع خارجی بعد از اخذ ویزه دربدل

محصول این ویزه طور ذیل اخذ می گردد:

این ویزه در بدل مبلغ پنجاه (50)دالر امریکایی یا معادل ان به افغانی یا طوررایگان به موافقه وزارت امور خارجه صادر می گردد.
خاطره: هر گاه ویزه های خدمت،تجارت،ویزه ورودی کار،سیاحت،بازدیدوویزه عملیه پرواز،طور عاجل در خلال مدت (24) ساعت مطالبه شود،علاوه بر محصول پیشبنی شده،مبلغ پنجاه (50) دالر امریکایی به عنوان محصول اضافی از شخص متثاضی اخذ می گردد.

خاطره:
هرگاه ویزه های خدمت، تجارت، ورودی کار، سیاحت، بازدید و عملیه پرواز طورعاجل در خلال مدت 24 ساعت مطالبه گردد، علاوه
بر محصول پیشبینی شده، مبلغ (50) دالر امریکایی بعنوان محصول اضافی از متقاضی اخذ میگردد.
پایان

پاسپورت

شرایط صدور پاسپورت جدید:

از در خواست کنندگان پاسپورت احترامانه تقاضا میشود تا معلومات ذیل را دقیق مطالعه نمایند.

۱- متقاضی باید شخصاً به جنرال قونسلگری ج.ا.افغانستان در ممبی حاضر گردد.

۲- نام و نام خانواده گی باید به لسانهای انگلیسی و لسانهای ملی بشکل دقیق نوشته شود.

۳- محل و تاریخ تولد بشکل واضح مطابق پاسپورت و یا تذکره درج فورمه گردد.

۴- شخصی که پاسپورت وی مفقود گردیده، مکلف است موضوع را به نزدیک ترین اداره پولیس اطلاع داده واز طریق یکی از رسانه های همگانی اعلان نماید. هرگاه پاسپورت دریافت نگردد، در صورت مراجعه جهت اخذ پاسپورت جدید مکلف است، دوبرابر محصول پاسپورت را تحویل نماید. پس از حصول اطمینان از مفقود شدن پاسپورت ، از طریق ادارات مربوط ، اعتبار آن ساقط اعلان شده وموضوع را به مراجع مربوط اطلاع دهند و حین مراجعه جهت پاسپورت جدید تصدیق از پولیس و کتنگ اخبار را به نمایندگی حاضر نموده که بعداً پاسپورت جدید طبق احکام قانون برای متقاضی صادر می گردد.

اسناد لازم:

۱- اصل پاسپورت قبلی، اصل تذکره تائید شده وزارت خارجه ، اسناد معتبر اقامه همراه با کاپی رنگه اسناد یاد شده، در صورتیکه متقاضی محصل باشد بونفاید کالج به اضافه نامه از سوی پوهنتون عنوانی جنرال قونسلی که از برحالی محصل تصدیق نماید.

۲- اسناد معتبر اقامه کشور میزبان.

۳- دو قطعه عکس (۴.۵*۳.۵ سانتی متر) با پس زمینه سفید که در شش ماه اخیر گرفته شده باشد.

۴- پاسپورت جدید پنج سال اعتبار دارد و محصول آن 120 دالر امریکایی می باشد.

• شایان ذکر: فورمه پاسپورت را از این ویب سایت در کمپیوتر خویش ذخیره نموده و با استفاده از برنامه ادوبی(Adobe Reader ) خانه پُری نمائید.

مدارک تحصیلی

طرزالعمل طی مراحل تصدیق اسناد تحصیلی:

قابل توجه محصلین عزیز:

قبل از مراجعه به جنرال قونسلگری ج.ا.افغانستان باید اسناد تحصیلی در ادارات ذیل تصدیق گردد:

۱- تائیدی مرجع تحصیلی( پوهنتون مربوطه).

۲- نوتری و تائیدی (HRD) ایالت مربوطه.

۳- تائیدی (Home Department).

۴- تائیدی (Education Department).

۵- تائیدی وزارت خارجه کشور میزبان (هندوستان).

۶- و کاپی تمام ویزه ها و اسناد اقامه (Residential Permit) به اضافه اسناد تحصیلی.

بخش حقوقی و امور محبوسین

بخش حقوقی وامور محبوسین

نمایندگی های سیاسی وقونسلی در خارج کشور ،مکلفیت دارند تا به منظور دفاع از حقوق اتباع کشور اقدامات لازم

وبموقع را بگونه ذیل انجام دهند:

 • پیگری دعاوی حقوقی اتباع افغانستان و طلبات آنها از اتباع خارجی وبالعکس آن در چارچوب قوانین نافذه کشور
  وکشور میزبان،موافقتنامه های دوجانبه (همکاری های قضایی) وبا رعایت حاکم بین المللی .
 • رسیدگی در مورد تعارضات قوانین داخلی افغانستان با قوانین کشور میزبان در چوکات قواعد حقوق بین الملل
  وارجاع آن بمرکز غرض اتخاذ تصامیم لازم از طریق مراجع ذیربط.
 • پیگری شکایات یکی از طرفین ازدواج (افغانها) در صورت فسخ ازدواج، تفریق، طلاق، حضانت اطفال وغیره.
  پیگیری دوسیه های قتل وجرح اتباع افغانستان که در کشور میزبان بوقوع پیوسته است ویا در صورتیکه ضارب یا قاتل
  به خارج از کشور فرار نموده باشد به کمک پولیس کشور میزبان ویا اداره پولیس انتر پول.
 • تقاضای استرداد مجرمین اتباع افغانستان از کشور میزبان در چارچوب قوانین نافذه کشور وقراردادهای دوجانه
  میان افغانستان و کشور میزبان بادرنظرداشت ورعایت نورم ها وقواعد بین المللی.
 • همکاری در زمینه انتقال اجساد انعده از اتباع افغانستان که در خارج فوت نموده ،به مصارف شخصی اقارب
  متوفی، در صورت عدم موجودیت اقارب متوفی، موضوع توام باپیشنهادنمایندگی، غرض اتخاذ تصمیم به اسرع وقت
  بمرکز اطلاع داده شود.
 • تلاش مسولین نمایندگی برای بازدید از زندانهای که اتباع افغانستان در انجا زندانی اند وپیگری دوسیه های انها
  که بدلایل مختلف در زندان به سرمی برندوهمچنان کوشش درقسمت رهایی انهادر پرتو قواعد حقوق بین الملل.
 • وارسی مسولین نمایندگی از جریان محاکمه اتباع کشور الی صدور حکم محکمه وتلاش برای تخفیف مجازات
  انها در چارچوب کنوانسیون 1963 ویانا ودر عین حال همکاری همجانبه با اقارب محبوسین در قسمت انتخاب وکیل
  مدافع و تامین وسایر نیازمندی برای متهم.

عدم مسولیت جرمی

انعده از اتباع افغانستان یا شهروندان خارجی که در کشور متوقف فیهامفیم اند ونیاز به تائید عدم مسولیت جرمی از زمان
سکونت خویش در افغانستان دارند، باید درخواستی شان را مبنی بر تصدیق عدم مسولیت جرمی به نمایندگی افغانستان
تسلیم نموده و نمایندگی مکلف است تا درخواست متقاضی را اخذ وبه مرکز ارجاع و بعد از حصول اطمینان، از موضوع
مسولیت یا عدم مسولیت جرمی وی بمراجع ذیربط در کشور میزبان اطلاع دهد.

ایام کار کرده گی

جهت تصدیق مدت خدمت (ایام کار کرده گی) اتباع کشور و شهروندان خارجی در افغانستان ،درخواست تحریری عارض
که حاوی معلومات ذیل باشد از وی اخذ وبه مرکز ارساب گردد:

 • شهرت مکمل متقاضی همراه با کاپی سند هویت(تذکره) ویا پاسپورت .
 • عنوان وظیفه در خواست دهنده .
 • نام و آدرس مکمل اداره یا موسسه ای که متقاضی قبلاً" هنگام اقامت در افغانستان در آنجا هجراب وظیفه نموده
  است.
 • مدت اجرای وظیفه یا ایام کارکرده گی، از تاریخ شروع الی ختم آن.
ترتیب وصدور اسناد حقوقی

ترتیب و صدور اسناد حقوقی

 • وثیقه حصر وراثت :

حین ترتیب حصر وراثت حضور سه نفر اقرار کننده ودونفر شاهد حتمی است. نمایندگی ها در موقع تر تیب وثیقه حصر وراثت از اقرار کننده گان، جواب

سوالات اتی را به شکل تحریری اخذ ودرج اسناد نمایند:

لف-متوفی به کدام تاریخ، کجا وبه کدام علت وفات نموده است؟

ب -از متوفی ورثه شرعی مستحق الارث مانده یا خیر؟ اگر مانده ،هرکدام شان رابا شهرت مکمله با تعین سن ونمبر تذکره (جلد،صفحه وشماره ثبت)یا

پاسپورت معرفی بدارید.

ج -ایا قبلا" سند حصر وراثت ترتیب گردیده است یاخیر؟

خاطره: اقرار کننده گان باید از جمله ورثه مستحق الارث نباشد.

 • وکا لت نامه

وکالت نامه سندی است که طی آن صلاحیت های حقوقی یک شخص به شخص دیگری انتقال می کند. حین ترتیب وکالت نامه حضور بلاقید وشرط موکل و

شهود الزامی می باشد.حضور وکیل حین ترتیب وکالت نامه شرط نیست، ولی درج مشخصات کامل شهرت وکیل (نام ،نام پدر ،نام پدر کلان ،شماره

ثبت،صفحه وجلد تذکره ،محل تولد ودر صورت امکان نصب فوتو) ضروری می باشد.

موارد ذیل از جمله عناصر اساسی و تشکیل دهنده وکالت بوده ،نمایندگی ها ومراجعین محترم موظف اند تا حین ترتیب وکالت نامه به انها توجه نمایند:

موارد ذیل از جمله عناصر اساسی و تشکیل دهنده وکالت بوده ،نمایندگی ها ومراجعین محترم موظف اند تا حین ترتیب

ب وکالت نامه به انها توجه نمایند:

 • موکل
 • وکیل
 • موضوع وکالت
 • صلاحیت اعطاشده به وکیل
 • شهود معرفت .
 • ازدواج:

عقدی است که معاشرت زن ومرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع گردانیده ،حقوق ، تعهدات ووجایب طرفین را بوجود می اورد. طبق قانون مدنی

افغانستان رکن اساسی ازدواج ایجاب و قبول وحضور دونفر شاهد بوده ونکاح به حضورداشت ناکح ومنکوحه یا وکلای شان عقد می شود.

وثیقه نکاح خط _ سند رسمی است که در ان شرح عقد ازدواج میان ناکح ومنکوحه ،شرت شهود و اندازه مهر تعین وتحریر می گردد. نکاحنامه طبق نمونه

ارسالی مرکز به شکل ذیل صادر میگردد:

-درج شهرت مکمل ناکح و منکوحه ووکلای شان ،اندازه .مقدار مهر معجل .مهر موجل در نکاحنامه

-حضور ناکح ومنکوحه به نمایندگی وبررسی اسناد لازم هویت هردو طرف نکاح ویا یکی از طرفین وعلم اوری برمجرد بودن طرفین .

-تثبیت سن لازم طرفین وعدم موجودیت موانع شرعی و قانونی برای ازدواج .

حضور شاهدان ودرج شهرت کامل آنها در نکاحنامه.

 • وثیقه زوجیت

بمنظور حل مشکل آنعده اتباع افغانستان مقیم خارج که قبلا" ازدواج نموده وفاقد نکاح نامه باشندودر عین حال نکاح آنها باقی باشد ، نمایندگی ها می توانند

بعداز علم آوری دقیق با شرایط ذیل اقرار خط تصدیق ازدواج ( وثیقه زوجیت ) صادر نمایند:

 • ارایه درخواست کتبی از جانب یکی از زوجین .
 • حضور زوجین حین ترتیب وثیقه زوجیت.
 • حضور سه نفر اقرارکننده واقرار آنها مبنی بر ازدواج زوجین.
 • حضور ودنفر شاهد مبنی بر معرفت اشخاص اقرار کننده.
 • طلاق خط

طلاق خط عبارت از سندی است که بمنظور انحلال قید نکاح و قطع رابط زوجیت بین زوجین از طرف مراجع ذیصلاح منجمله نمایندگی افغانستان در خارج

ترتیب و صادر می گردد.طبق نظر تدقیقی مقامات قضای کشور در صورتیکه مسایل مربوط به مهر،نفقه، حضانت اطفال مطرح نباشد ومنظور صرف جدایی

وداشتن سند حقوقی باشد،نمایندگی های افغانستان در خارج میتوانند به حضور داشت ناکح ومنکوحه ودوتن شهود اتباع افغانی بملاحظه اسناد معتبرهویتی

(تذکره / پاسپورت) طلاق خط صادر مینمایند .

 • وثیقه مجردی

وثیقه مجردی –سند رسمی است که طی آن از صورت تجرد(مجردبودن)شخص به اقرارسه نفر وشهادت دونفر شاهد تصدیق گردد. اتباع کشور که بعد از

تکمیل سن قانونی (18سالگی)به خارج ازافغانستان مسکن گزین شده باشند وثیقه مجردی خود را از طریق محاکم در داخل کشور ترتیب نمایند . در این حالت

نمایندگی هادرخواست کتبی شخص را با مشخصات کامل وی از قبیل :(نام ،نام پدر،نام پدر کلان ،محل سکونت ،قریه،ناحیه، ولسوالی، ولایت ،شماره تذکره

،صفحه،جلدوشماره ثپت) را بمرکز ارسال وضمنا" یک نفر را از اقارب خودغرض پیگری موضوع واخذ وثیقه مجردی از محکمه مربوط رسما" معرفی

نمایند

 • ابراخط

ابرا خط سند ی است که بر اساس آن داین از حقوق خود در برابرمدیون منصرف گردیده وسبب انقضای حق می گردد. ابرا بعد از منازعه صورت می گیرد.

اگر دعوی داخل صورت حال شد ومدعی برای مدعی علیه از دعوی خود ابرا داد، در صورت حال تنظم میگرددودعوی متوقف می شود و اما اگر دعوی

داخل صورت حال نشده باشد و مدعی از دعوی خود برای مدعی علیه ابرا بدهد،دراین صورت .ثیقه ابرا خط ترتیب می شود.

 • وصیت خط

در اصطلاع علم حقوق ،وصیت عمل حقوقی است که به موجب آن شخص بطور مستقیم یا درنتیجه گماشتن،دیگران در اموال یا حقوق خود برای بعد از فوت

صلاحیت می دهد.وصیت به کتابت،قول،اشاره ،یابه هر عملی که مفهوم وصیت از آن گرفته میشود صورت گرفته می تواند که بعد از مرگ وصیت کننده

نافذ می شود.نمایندگی ها می توانند وصیت خط صادر نمایند.

 • سند قرابت

سند قرابت به اساس درخواست کتبی متقاضی ، اقرار سه نفر وشهادت دوتن طبق قانون ترتیب وصادر گردد.نمایندگی ها می توانند وثیقه قرابت رامطابق

رهنمود ها ترتیب وصادر نمایند.

 • سند تولدی

نمایندگی های افغانستان در خارج می توانند سند تولدی اتباع کشور رابا شرایط ذیل تصدیق نمایند:

الف-اصل سند تولدی صادره از شفاخانه ها یا اداره ثبت واحوال نفوس افغانستان یا ترجمعه ان،که تصدیق ریاست قونسلی وزارت خارجه شده باشد.

ب-اصل اسناد تولدی یا ترجمعه آن که از طریق مراجع ذیربط کشور میزبان ترتیب وصادرشده واز جانب وزارت امور خارجه ان مورد تایید قرار گرفته

باشد.

ج-اصل یا ترجمعه سند تولدی درکشور سومی ترتیب وصادر شده وبه تایید نمایندگی سیاسی و یاقونسلی همان کشور در کشور مقیم رسیده باشد

مقیم رسیده باشد.

د-اصل ویا ترجمه سند تولدی که درکشور سومی ترتیب وصادرشده وبه تایید نمایندگی نمایندگی افغانستان در کشور صادر کننده رسیده باشد.

سند فوتی

نمایندگی های سیاسی و قونسلی افغانستان در خارج میتوانند سند فوتی اتباع کشور و اتباع خارجی را با شرایط ذیل تصدیق نمایند:

الف: اصل سند فوتی صادره از شفاخانه ها، اداره ثبت احوال نفوس یا محاکم افغانستان یا ترجمعه آن، که به تصدیق ریاست امور قونسلی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی افغانستان رسیده باشد.

ب: اصل اسناد فوتی یا ترجمه آن که از طریق مراجع ذیربط کشور پذیرنده ترتیب و صادر شده و از جانب وزارت امورخارجه شان مورد تائید قرار گرفته باشد.

ج: اصل و یا ترجمه سند فوتی که در کشور سومی ترتیب و صادر شده و به تائید نمایندگی سیاسی و قونسلی کشور صادر کننده در کشور مقیم ، رسیده باشد.

د: اصل و یا ترجمه سند فوتی که در کشور سومی ترتیب و صادر شده و به تائید نمایندگی سیاسی و قونسلی افغانستان در کشور صادر کننده سند رسیده باشد. طور مجانی

فورم ها:

فورم های مورد نیاز خود را از اینجان دانلود کنیدفورم تائیدی تذکره تابعیت فورم درخواست پاسپورت فورم ویزه

Government of Afghanistan


Afghanistan is an Islamic Republic. Afghanistan’s constitution separates the government into three branches:
اجرائیه
تقنینیه
قضائیه

سرمایه گذاری

تماس با ما